Tanesaki Kaori (39), Musume no Kawari ni Doujin AV